ជ្រើសរើសពីឯកទេសវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ

ពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបវេជ្ជបណ្ឌិតដែលអ្នកពេញចិត្តនិងតារាងពេលវេលាដែលវេជ្ជបណ្ឌិតសិង្ហបុរីអាចទទួលយកការណាត់ជួបបាន

ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងវេជ្ជសាស្ត្រនៅគ្លីនិករបស់ពួកគេ

ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងបណ្តាញរបស់យើងហើយធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទៅជួបជាមួយពួកគេនៅប្រទេសសិង្ហបុរី

រំលងចោលការធ្វើដំណើរទៅកាន់បន្ទប់រង់ចាំរបស់គ្រូពេទ្យ

ធ្វើការណាត់ជួបតាមវីដេអូបានគ្រប់ពេលវេលាហើយជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញកំពូលរបស់សិង្ហបុរីពីកន្លែងដែលមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកឬគ្លីនិកក្នុងស្រុកដែលមានបណ្តាញរបស់យើង

Dr. Ngian Chye TAN

Specialist - Head & Neck Surgery,Thyroid and Parathyroid Surgery

1 Farrer Park Station Road, #04-02, Connexion, Singapore 217562

Languages: English,Mandarin

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Edgar TAY

Specialist - Cardiology

38 Irrawaddy Road #10-54 To 55 Mt Elizabeth Novena Specialist Centre Singapore 229563

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Siong Sung WONG

Specialist - Cardiology

111 Somerset Road, Tripleone Somerset, Units 03-21 To 03-24 Singapore 238164

Languages: English,Bahasa Indonesia,Bahasa Malaysia,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. TAN Chun Hai

陈 俊海
Specialist - Bariatric Surgery

6a Napier Road, #05-36A, Gleneagles Hospital Annexe Block, Singapore 258500

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. TAN Chun Hai

陈 俊海
Specialist - General Surgery

6a Napier Road, #05-36A, Gleneagles Hospital Annexe Block, Singapore 258500

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Adrian LAU

Specialist - Orthopedic Surgery - Hip & Knee

Mount Elizabeth Novena Specialist Centre, 38 Irrawaddy Road, #09-38, Rm 2, Singapore 329563

Languages: English,Mandarin

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Ravindra Singh SHEKHAWA

Specialist - Neurology

Farrer Park Medical Centre, Connexion, Unit 12-11, 1 Farrer Park Road, Singapore 217562

Languages: English

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Christopher HOBBS

Specialist - Ear, Nose, Throat (ENT) - Otorhinolaryngology

Mt Elizabeth Novena Specialist Centre, 38 Irrawaddy Road #07-46/47, Singapore 329563

Languages: English,French

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Hung Tuan LAU

Specialist - Ear, Nose, Throat (ENT) - Otorhinolaryngology

38 Irrawaddy Road, #09-24 Mount Elizabeth Novena Specialist Centre, Singapore 329563

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Lingaraj KRISHNA

Specialist - Orthopedic Surgery

6A Napier Road #03-37 Gleneagles Hospital Annexe Block Singapore 258500

Languages: English,Bahasa Malaysia,Chinese,Mandarin

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ